Kaksikielinen opetus (suomi–englanti) / 1.–9. luokat

 

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) mahdollistaa oppilaalle laajan kielitaitopohjan kehittymisen ja rohkaisee kansainvälisyyteen. Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. Englanniksi opetettavien aineiden määrä tarkistetaan vuosittain.

 

Kaksikielisen opetuksen luokat 1 - 9 noudattavat oppisisällöiltään samaa opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset luokat. Englannin kielen opetuksessa painotetaan hyvän englannin kielen taidon oppimista luonnollisella tavalla päivittäisissä rutiineissa ja oppimistilanteissa opettajien ja muiden oppilaiden kanssa opetuskeskusteluiden ja tuntityöskentelyn kautta. Valtaosa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä, mutta osa aineista opetetaan kokonaan suomeksi. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa kaikissa oppiaineissa samat tavoitteet perusopetuksen aikana kuin sellaisessa opetuksessa, joka on järjestetty kokonaan suomen kielellä. Näin turvataan oppilaan mahdollisuudet suomenkielisiin jatko-opintoihin.

 

RAJALAN KOULU

 

Järjestämme painotettua opetusta englannissa luokilla 1 - 6. Kolmesta rinnakkaisluokasta yhdellä painotetaan englantia (kaksikielinen opetus suomi-englanti). Oppilaat valitaan kielivalmiusarvioinnin perusteella. Englanniksi opiskeleminen vaatii oppilaalta hyvää kielivalmiutta. Oppilaan tulee pystyä kuuntelemaan ja seuraamaan vieraskielistä opetusta, ymmärtämään opetuksen sisällöt ja osallistumaan opetukseen.

 

Oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisinä kouluvuosina suurin osa oppisisällöistä opetetaan englanniksi. Suomen kielen määrä opetuksessa lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä. Opettajat käyttävät opetus- ja keskustelukielenä pääasiassa englantia. Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia niin paljon kuin mahdollista kaikissa koulutilanteissa. Oppilaat voivat kuitenkin ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan myös suomeksi.

 

HATSALAN KLASSILLINEN KOULU

 

Hatsalan klassillinen koulu on yläkoulu, jossa lukuvuonna 2016 - 2017 opiskelee n. 770 oppilasta. Koulussamme on yleisopetuksen luokkia, kaksikielistä opetusta (suomi - englanti), painotusopetusta (kuvataide, urheilu ja liikunta) sekä erityisopetuksen luokkia. Meillä voi opiskella myös B2-latinaa. Valinnaisainevalikoima on monipuolinen.

 

Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi - englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi - englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetukseen valintakokeen kautta.

 

Koordinaattori Eveliina Bovellan

eveliina.bovellan@opedu.kuopio.fi

puh. +358 44 718 1888

KIEKU-logo
KIEKU-logo